Tehnoloogia

HITSA Innovatsioonikeskus pakub erinevate tegevuste ja programmide kaudu haridusasutustele tuge ja teadmisi, kuidas tehnoloogiavahendite kasutamist siduda õppetööga nii, et õppijad saavutaksid vajalikud digipädevused ühiskonnas toimimiseks. Eesmärk on pakkuda kõikidele haridusastmetele terviklahendusi ja programme tehnoloogia integreerimisel õppetöösse (sh baas- ja täiendkoolitusi, ainepõhiseid näidistunde ja -ülesandeid, õppe- ja juhendmaterjale, tehnoloogiat lõimivaid õppekava näidiseid).

 

 

Erinevate tehnoloogiavõimaluste kasutamise eesmärk on tõsta õppetöö kvaliteeti, muuta see õpilase huvidele vastavaks ning õpetajate tööd lihtsustavaks. Kõikide tegevuste juures on oluline arvestada, et tehnoloogiavahendite kasutamine ei ole eesmärk omaette, vaid see peab andma juurde lisaväärtust – aitama õpitavast paremini aru saada ning seda tänapäeva tehnoloogiamaailma lapsele huvitavaks muutma.