IKT rakendamist toetanud Euroopa Sotsiaalfondi programmid kaasajastasid haridust

31. detsembril 2013 lõppesid kuus aastat Euroopa Sotsiaalfondi toel kestnud programmid BeSt, VANKeR ja „Õppiv Tiiger 2008-2013“, mis kaasajastasid haridust.

 

Nagu ütles programme läbi viinud HITSA Innovatsioonikeskuse juhataja Ene Koitla, on heameel tõdeda, et kuue aasta jooksul on  ESF programmide toel toetatud IKT juurutamist õppeportsessis ja aidatud kaasa hariduse kaasajastamisele. Meie õpetajad ja õppejõud on kompetentsemad digiajastul õpetama ja muudavad õppeprotsessi õppijate jaoks põnevaks ja väljakutseid pakkuvaks. Programmide tulemusena suurenes koolides e-õppe vahendite kasutamine, tõusis taseme- ja täiendusõppe kvaliteet ning õppeprotsessi mitmekesisus.

 

BeSt programmis osalenud 19 kõrgkooli õppejõudude poolt valmis 4596 Euroopa Ainepunkti (EAP) mahus e-kursuseid ja 1836 õpiobjekti. 31 kutseõppeasutuse õpetajad on VANKeR programmi raames loonud 1222 õppenädala (ÕN) mahus e-kursuseid ja 665 õpiobjekti. Valminud õppematerjalid on igaühele vabalt ja tasuta kättesaadavad aadressil www.e-ope.ee/repositoorium.

Lisaks õppematerjalide loomisele toetati programmidest haridustehnoloogide võrgustikku,  arendati digitaalsete õppematerjalide kvaliteeti ja teadlikkuse tõstmisega seotud tegevusi. VANKeR programmi raames osales koolitustel enam kui 1400 kutsekoolide õpetajat. Programmide BeSt ja VANKeR kohta saab lähemalt lugeda kodulehekülgedelt www.e-ope.ee/best ja www.e-ope.ee/vanker.

 

Programmi „Õppiv Tiiger 2008-2013“ raames koolitati 13 800 õpetajat, haridustehnoloogi, õppealajuhatajat ja koolijuhti, so enam kui 60% üldhariduskoolide õpetajatest ja juhtidest. Osalejad omandasid teadmised, kuidas kaasaegseid tehnoloogiad ja nendega seotud õpimetoodikaid õpiprotsessis rakendada. Nagu näitab 2013. aastal avaldatud üle-euroopaline uuring ICT in Education, on tehnoloogiat õppetöös ning selle ettevalmistamisel aktiivselt kasutav õpetajate arv Eestis samaväärne koolituse läbinud õpetajate arvuga.

 

Kolme haridusprogrammi kogueelarve oli 10 570 000 eurot. Programmi BeSt rahastati 95% Euroopa Sotsiaalfondist, programme VANKeR  ja „Õppiv Tiiger 2008-2013“ toetati Euroopa Sotsiaalfondist 85% ulatuses. Eesti riigi osalus oli viimastes programmides 15%, BeSt programmi omafinantseering oli 5%. Programmi rakendusasutuseks oli Haridus- ja Teadusministeerium, rakendusüksusteks SA Innove ning SA Archimedes ja elluviijaks HITSA Innovatsioonikeskus.

 

HITSA Innovatsioonikeskus koordineerib arendustegevusi, mis toetavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamist õppetöös kõikidel haridustasemetel. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ülesandeks on IT-hariduse toetamine ja tänapäevase tehnoloogia juurutamine kõikide tasemete haridusasutustes, nende varustamine moodsate infosüsteemidega ning kõrge kvalifikatsiooniga IKT spetsialistide ettevalmistamise tagamine. 

 

 

Lisainfo:
Ene Koitla
HITSA Innovatsioonikeskuse juhataja
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

GSM:  51 42 957
ene.koitla@hitsa.ee