ProgeTiigri programm

ProgeTiigri programmi eesmärk on õppijate tehnoloogilise kirjaoskuse ja digipädevuse tõstmine.

Alleesmärgid:

  • Tõsta õpetajate ja juhendajate tehnoloogilist kirjaoskust, toetades õpetajaid ja juhendajaid tehnoloogilise kirjaoskuse arendamisel ning vastavasisuliste tegevuste lõimimisel õppetöösse erinevates ainevaldkondades, sh eakohaste metoodikate ja õppetegevuste kasutamisel;
  • Tõsta laste ja noorte huvi, oskusi ning kaasatust inseneriteaduste valdkonnas, suurendades tehnoloogiategevuste kättesaadavust ja atraktiivsust erinevates vanuserühmades, eesmärgiga toetada laste ja noorte algoritmilist mõtlemist, probleemilahendamisoskust ja programmeerimisoskust;
  • Edendada valdkonnas tegutsevate õpetajate ja juhendajate võrgustikke;
  • Toetada õppetöös erinevate metoodikate kasutamiseks ja õppetegevuste elluviimiseks vajalike seadmete hankimist lasteaedadele, üldharidus- ja kutseõppeasutustele.


ProgeTiigri programmi kuuluvad tegevused alus-, üld- ja kutsehariduses:

  • Õppe- ja näidismaterjalide väljatöötamine ja uuendamine, tõlkimine ja kohandamine. Materjalid sisaldavad nii metoodilisi juhendeid kui ka näidiseid, kuidas tehnoloogilised võimalused õppetööga lõimida.
  • Koolitused õpetajatele ja juhendajatele, sh tehnoloogiategevuste juhendajatele, kes toetavad programmi teemavaldkondades tegevuste elluviimist (sh nii algkoolitused tehnoloogiavaldkonna mõistmiseks kui ka õppetöös kasutatavate uute tehnoloogiate ja vahendite koolitused; koolitused vastavasisulise valikaine ja/või huviringi korraldamiseks).
  • Programmi võrgustike tegevused. Võrgutiku koordineerimisega soovime tagada programmis uute koolitajate pealekasvu. Võrgustiku liikmed on regionaalsel tasandil koolitusprogrammi koolitajad, informatsiooni jagajad ja valdkonna populariseerijad.
  • Haridusasutustele ProgeTiigri programmi rakendamiseks ja õppetööks vajalike tehnoloogiliste seadmete soetamise toetamine (nt robootikakomplektid ja lisaandurid, mikrokontrollerid, miniarvutid, Kano, 3D-printerid jmt).
  • Teavitus- ja populariseerimistegevused, sh õpilasvõistluste korraldamine, sihtgrupile infomaterjalide koostamine, teavitusürituste korraldamine, tehnoloogilist kirjaoskust arendavate õpilasürituste ja -konkursside korraldamine; õpilaste ja õpetajate toetamine rahvusvahelistel õpilaskonkurssidel osalemisel, programmi ja selle tulemuste tutvustamine laiemale avalikkusele.

 

Pakume alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajatele tehnoloogiahariduse integreerimist toetavaid valdkonnapõhiseid lahendusi. Nende hulgas on koolitused, juhendmaterjalid, näidised ning soovitused, kuidas kasutada IKT vahendeid, et need arvestaks õppijate senist kogemust ja taset alates alusharidusest kuni gümnaasiumiastmeni välja (k.a kutseharidus) ehk hõlmatud oleks algtase, kesktase, edasijõudnute tase. Tegevused ja suunised on interdistsiplinaarsed (õppeained seostatakse tehnoloogiahariduse teemadega) ning pakutavad tugistruktuurid arvestavad õppijate ealisi eripärasid ja haridusastmetel ettenähtud õppekavasid, eesmärke ja väljundeid

 

Loe lähemalt programmist SIIN

 

ProgeTiigri koduleht on  http://www.progetiiger.ee

 

Lisainfo:

Kristi Rahn
Programmijuht

kristi.rahn@hitsa.ee