Õpitarkvara

HITSA Innovatsioonikeskus soovitab matemaatika elavdamiseks järgmisi eestikeelseid programme:
 
WIRIS
WIRIS on veebipõhine arvutialgebra süsteem, mille abil saab arvutada, lahendada võrrandeid ja võrrandisüsteeme, teisendada avaldisi, opereerida funktsioonidega, joonestada graafikuid jne. WIRISe arendaja on Kataloonia tarkvarafirma Maths for More.
Wirise abil saab õppija kontrollida oma töö õigsust (nt arvutamise, avaldiste lihtsustamise, võrrandite-võrratuste lahendamise jms  korral). Samuti on võimalik koostada interaktiivseid töölehti. Wirises on mugav sisestada matemaatilist teksti ja seda kombineerida joonistega. Sel viisil saab koostada õppematerjale, kus mingi teema õppimine või kordamine vaheldub enesekontrolliga. Wiris sobib mitmesuguste probleemülesannete lahendamiseks, kus lahendusidee(de) otsimine on õpilase töö, arvutuste teostamisel abistab programm.
 
Wiris sobib kasutamiseks algklassidest kuni kõrgkoolini. 
Eestikeelne versioon on kättesaadav aadressil www.wiris.ee.
 
GeoGebra 
GeoGebra on vabavaraline dünaamilise geomeetria programm, mis on loodud geomeetria, algebra, statistika ja matemaatilise analüüsi õpetamise ja õppimise hõlbustamiseks. 
GeoGebra abil saab joonestada ja analüüsida funktsioonide graafikuid ning siduda neid algebraliste avaldistega. Joonised on dünaamilised, neid saab muuta liugurite abil või punkte nihutades. Nii on õppijatel võimalik avastada seoseid ja püstitada hüpoteese. Samuti saab joonestada vektoreid ja teha nendega tehteid. GeoGebra osaks on ka arvutialgebra süsteem ehk CAS , mis võimaldab elementaarseid algebratehteid.  
 
GeoGebra sobib kasutamiseks algklassidest kuni kõrgkoolini.
Programmi eestikeelse versiooni saab alla laadida veebilehelt www.geogebra.org . Lisaks on olemas versioonid mobiiliseadmetele (Android, iOS, Windows Phone) ja veebisirvijale Chrome.
 
T-algebra
T-algebra on Eestis valminud programm, mille abil on väga hea harjutada arvutamist, võrrandite ja võrrandisüsteemide lahendamist, avaldiste lihtsustamist jms. Programmi on lihtne kasutada ning ülesannete lahendamine toimub sarnaselt ülesannete lahendamisega pliiatsi-paberi abil. Ülesannet lahendades saab õppija tagasisidet iga tehtud sammu õigsuse kohta. Nii õpetajal kui ka õppijal on võimalik uurida vigade statistikat. 
Õpiprogrammi T-algebra abil saab käsitleda järgmisi valdkondi: 
  • Täisarve ja kümnendmurde sisaldavad avaldised
  • Harilikud murrud
  • Ühe tundmatuga lineaarvõrrand ja võrratus
  • Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem
  • Astmed ja üksliikmed
  • Hulkliikmed
 
T-algebra sobib kasutamiseks põhikoolis,  4.-8.klassis.
Programm on installitav Windowsi operatsioonisüsteemiga arvutitesse, mille saab alla laadida aadressilt http://math.ut.ee/T-algebra
 
MathCad
Mathcad on teadus- ja insenertehnilise arvutamise pakett. Erinevalt muudest levinud matemaatikapakettidest (Maple, Matlab, Mathematica jne), tabelarvutussüsteemidest (MS Excel jne) ja programmeerimiskeeltest (Pascal, C jne) võimaldab Mathcad sisestada matemaatilisi avaldisi ligilähedaselt loomulikul kujul nagu trükitud tekstides. Eriti tabelarvutussüsteemidega võrreldes on Mathcad'i dokumendis hulga lihtsam jälgida arvutuste käiku. 
Programmi  saab installeerida aadressilt http://www.e-uni.ee/mathcad.