Digiloovtööde konkursi "Lahe asi" tingimused

ÜLDTINGIMUSED

 • Konkursil saavad osaleda alus-, üld- ja kutsehariduse õppijad vanuses 5-19 eluaastat.
 • Konkursitöö võib teostada nii individuaalselt kui ka 2-5 liikmelise meeskonnana.
 • Konkursitöö peab koosnema kahest osast:
  • loovtöö ja 
  • digitaalne arengumapp.
 • Konkursitöö loomisel peab arvestama autoriõigustega ning viitama loovtöös kasutatud teiste autorite teostele.
 • Konkursile esitatav intellektuaalse omandi töö peab olema avaldatud Creative Commons-i litsentside alusel „Autorile viitamine“ või „Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel“.
 • Konkursitööna valminud tarkvara (nt. arvutimäng) puhul on soovitav kasutada GNU Lesser General Public litsentsi LGPL3.
 • Konkursitöö loonud 5-18 aastaste autoritel, kes on kasutanud enda kui autori kohta pildi- ja/või videomaterjali digitaalses arengumapis, peab olema lapsevanema kirjalik nõusolek avaldamaks arengumapi link HITSA-ga seotud veebilehtedel. Lapsevanema nõusolek tuleb edastada konkursitöö juhendajatele (nõuoleku vorm).
 • Konkursitöö peab olema kättesaadav 3 aasta jooksul alates esitamise kuupäevast.
 • Konkursitööd ei ole esitatud varem ühelegi teisele konkursile. Välja arvatud kõik need ProgeTiigri õpilaskonkursi eelvoorudes osalenud tööd, mida lõpphindamisele ei esitatud.
 • Konkursitöö autorid annavad korraldajale õiguse levitada konkursile esitatud töid. Konkursile laekunud töid ei kasutata kommertslikul eesmärgil ilma autori nõusolekuta.

 

KONKUSRITÖÖLE ESITATAVAD TINGIMUSED

Konkursitööks on loovtöö, mis peab olema esitatud digitaalse arengumapi kaudu. Digitaalne arengumapp on õppija poolt kasutusele võetud digitaalne keskkond, mis toetab personaalse arenguga seotud tegevuste esitlemist ja reflekteerimist digitaalsel kujul. See võib olla kodulehekülg, ajaveeb, blogi, õpimapp vm.

 

Loovtööle esitatavad tingimused:

 • Loovtööks võib olla animafilm, video, arvutiga loodud muusikapala, digitaalne õppematerjal, arvutis modelleeritud ja CNC freespingil või tikkimismasinaga loodud toode jne.
 • Animafilmid ja videod peavad olema üleslaetud Youtube-i või Vimeo veebikeskkonda märksõnaga „Konkurss Lahe asi 2014/2015“.
 • Helifailide üles laadimiseks soovitame kasutada veebikeskkonda SoundCloud.
 • Pildifailide üles laadimiseks sobib veebikeskkond Flickr.
 • Animafilmide, videote ja muusikapalade maksimaalne pikkus võib olla kuni 3 minutit.

 

Digitaalne arengumapp peab sisaldama:

 • valitud loovtöö teema põhjendust,
 • koostöö tegemise kirjeldust ja refleksiooni,
 • loovtöö tegemise etapikirjeldusi,
 • erinevaid meediume (videod, pildid, helifailid)  ilmestamaks ja tõestamaks konkursitöö teostamist,
 • valitud IKT vahendite selgitust,
 • konkursitööd või URL linki sellele.
 • Digitaalse arengumapi koostamise nõuandeid ja näiteid leiab Varje Tipp poolt tehtud esitlusest „Õpetaja digitaalne arengumapp“.

 

2013/2014 õppeaasta parimate konkursitöödega saab tutvuda SIIN.

 

TÖÖDE ESITAMINE

 • Konkursitööde esitamise periood on 12. jaanuar – 16. märts 2015 a
 • Konkursitööd tuleb esitada HITSA konkursitööde esitamise veebilehe kaudu järgmiste andmetega:

o  loovtöö autori(te) kontaktandmed ja vanuseaste,

o  loovtöö juhendaja kontaktandmed,

o  loovtöö digitaalse arengumapi link.

 • Tikkimismasinal või freespingil loodud töö tuleb saata aadressile – HITSA, Julia Šmakova, Akadeemia tee 21/1, 12618 Tallinn.

 

TÖÖDE HINDAMINE

 • Konkursitööde hindamisel lähtutakse HITSA õpilaskonkursside HINDAMISMUDELIST.
 • Konkursitöid hinnatakse neljas vanusekategoorias:

o    Alusharidus (lasteaiad) ja kooliaste (1.-3. klass),

o    II kooliaste (4.-6. klass),

o    III kooliaste (7.-9. klass),

o    IV kooliaste ja kutseharidus (10.-12. klass).

 • Konkursitöid hindavad HITSA poolt kokkukutsutud eksperdid, kes valivad kõikides vanusekategooriates välja 10 parimat loovtööd. Tööde autorid pääsevad finaalüritusele, mis toimub HITSA kevad-konverentsil 15. aprillil 2015 a.
 • Finaalüritusel tuleb loovtööde autori(te)l esitleda ja kaitsta oma loovtöid žürii ees, mille põhjal valitakse välja kolm parimat loovtööd igas vanusekategoorias.

 

AUHINNAD

 • Igas vanusekategoorias hinnatakse kolme parima hulka jõudnud digiloovtöö kõiki autoreid ja nende juhendajaid.
 • Kõiki konkursil osalenud õpilased ja juhendajad saavad tänukirja.

 

LISAINFORMATSIOON

Inga Kõue

HITSA Innovatsioonikeskus

e-mail inga.koue@hitsa.ee

telefon +372 6285889