Digiajastu haridusjuht

HITSA Innovatsioonikeskuse koolitusprogramm „Digiajastu haridusjuht“ on täiendkoolitusprogramm, mille eesmärk on  pakkuda haridusjuhtidele tuge ja teadmisi, kuidas juhtida õppimist ja õpetamist digiajastul ja kuidas luua kaasaja nõudmisi arvestav õpikeskkond.

Koolitusprogrammi väljatöötamisel on lähtutud:

 

 

Koolitusprogramm koosneb kahest koolitusmoodulist: 

 

„Õppeprotsessi juhtimine digiajastul, kuhu ootame osalema haridusasutuste juhte koos oma meeskonnaga (nt õppealajuhataja, haridustehnoloog, õpetaja, arendusjuht, vms). Koolitusel analüüsitakse, missugused on digiajastu nõudmised haridusasutusele, samuti seda, kuidas peaks olema korraldatud õpetamine digiajastul.

Koolituse maht on 1,5 EAP (18 akad tundi auditoorset tööd, 21 tundi iseseisvat tööd).
 

Arutelude ja praktilise tegevuse kaudu innustame kahel järestikusel kontaktõppe päeval meeskondi leidma nende asutuse jaoks sobilikke lahendusi. Koolituse käigus koorub iga osaleva meeskonna jaoks vähemalt üks arendusprojekt, mis on seotud õppeprotsessi muutmisega tehnoloogia toel ja mida pärast koolitust ellu hakatakse viima. Kuna eduka haridusuuenduse koolis tagab koostoimiv ja ühiseid eesmärke jagav meeskond, siis keskendutakse koolituse teisel päeval eelkõige sellele, kuidas kolleege kaasates kavandatud muutust  ellu viia ja seatud eesmärgini jõuda. Kõigile ühel poolaastal osalenud meeskondadele toimub ühine lõpuseminar, kus on võimalus tutvustada oma projekti elluviimist,  jagada omavahel kogemusi ning saada koolitajatelt tagasisidet.

 

"Haridusasutuse digitaristu arendamine" on koolitusprogrammi teine moodul, kuhu ootame esimese mooduli lõpetanud asutusi. Koolitusele ootame osalema haridusasutuse juhe ja IT juhte koos meeskonnaga (nt arendusjuht, haridustehnoloog, õppealajuhataja, õpetaja, kõrgkoolide programmi- ja õppekavade juht, KOV esindaja). Koolituse eesmärk on toetada haridusasutuse digiajastu selge IKT visiooni, eesmärkide ja neid toetava praktilise tegevusplaani loomist. Koolituse käigus analüüsib meeskond asutuse digitaristu olukorda ja selle arenguvajadusi. Koolitus suunab meeskonna liikmed üksteist mõistma ja ühiselt edasi liikuma, aidates saavutada Eesti elukestva õppe strateegia eesmärki Digipööre elukestvas õppes.

Koolituse maht on 1,5 EAP (20 akad tundi auditoorset tööd, 21 tundi iseseisvat tööd).

 

Lõputööna valmib igal meeskonnal oma asutuse digitaristu arengukava. Koolitus koosneb kahest järjestikusest kontaktõppe päevast, iseseisva töö perioodist ning lõpuseminaris, kus on võimalus tutvustada oma asutuse arengukava,  jagada omavahel kogemusi ning saada koolitajatelt tagasisidet.

 
Täpsemat infot  koolituste toimumisaegade ja osalemise tingimuste ning registreerimise kohta saab koolituskalendrist
 

Lisainfo:
Triin Kaasik
projektijuht
HITSA Innovatsioonikeskus
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
tel: 651 0108
mob: 5515520
e-post: triin.kaasik@hitsa.ee